Logo - Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, p.o.

Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace

Aktuální informace

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. října 2020 č. 1122

o přijetí krizového opatření

Podle usnesení vládys účinností od 2. listopadu 2020 do 20. listopadu 2020 (včetně) platí stávající režim pro mateřské školy, které zůstávají v provozu. Zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, a to včetně škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Školy při zdravotnickém zařízení zůstávají otevřené.

Celé znění usnesení vlády.

Na naší škole při léčebně bude nadále možná prezenční výuka žáků.

Z důvodu přechodu běžných základních škol na distanční výuku, přednostně umožňujeme žákům, kteří v této době jsou na léčebném pobytu, aby se mohli účastnit během dopoledního vyučování on-line hodin ze své kmenové školy. Je nezbytné, aby žák nám tuto skutečnost oznámil. Pokud nebudeme informováni o tom, že v určitém čase mají videohovor, nemůžeme zajistit připojení.

Organizace výuky

Žáci navštěvují naší školu denně na čtyři vyučovací hodiny. Z toho se jednu hodinu věnují rehabilitačnímu cvičení. Rozpis vypracovává rehabilitační pracovník.

Prostory školy: Budova „Sýpka“

1-Budova školy

Z hlavní budovy ráno vodí žáky do školy vyučující a opět po skončení výuky jsou žáci odváděni do léčebny.

Rozvržení vyučování:

7.55 -  8.40
1. vyučovací hodina
8.40 -  8.50
přestávka
8.50 -  9.35
2. vyučovací hodina
9.35 -  9.55
svačinová přestávka
9.55 - 10.40
3. vyučovací hodina
10.40 - 10.50
přestávka
10.50 - 11.35
4. vyučovací hodina
11.35 - 11.45
přestávka
11.45 - 12.30
odpolední výuka pouze v ÚTERÝ

Vzděláváme žáky od 1. až do 9. ročníku, konzultace poskytujeme i studentům středních škol.

Převládá individuální práce s jednotlivými žáky podle zadaného učiva z kmenové školy.

taska

Učivo procvičujeme ústně, písemně, na počítačích, interaktivních tabulích formou výukových programů či připravených prezentací.

Žáci jsou do výuky zařazeni na základě podepsaného souhlasu od zákonného zástupce a na základě povolení od lékaře.

S ohledem na redukci učiva ve školách při zdravotnickém zařízení se žáci vzdělávají v těchto předmětech:

  • 1. stupeň: český jazyk, matematika, anglický jazyk, prvouka, vlastivěda, přírodověda. V rámci českého jazyka probíhá výuka čtení a psaní.
  • 2. stupeň:český jazyk, anglický jazyk, německý, ruský jazyk, matematika, fyzika, přírodopis, dějepis, zeměpis a výtvarná výchova. V rámci českého jazyka probíhá literární výchova a sloh, ale až po probrání mluvnice.

Pomůcky žáka

  • Aktovka (taška)
  • Učebnice, pracovní sešity
  • Sešity na psaní, zápisy
  • Psací potřeby (pero, tužky, guma, ořezávátko)
  • Rýsovací potřeby (2. stupeň) – kružítko, pravítko

Ostatní

  • Přezůvky – je vhodné si sebou přivézt dvoje, jedny si žák ponechá ve škole
  • Papírové kapesníky
  • Vyplněný dotazník kmenovou školou

 

Aktovky zůstávají po celou dobu pobytu ve škole. Žáci s doprovodem si mohou aktovky odnášet dle domluvy (každý den, v pátek, ...)

Našim cílem je, aby se žáci po návratu z naší školy opět bez problémů začlenili do výuky a neměli zameškané učivo.

V týdnu, do kterého zasahuje odjezdový a příjezdový den, je organizace výuky odlišná.

Pondělí
Výuka dle rozvrhu, odnášení aktovek, kontrola všech učebnic, pomůcek, přezůvek
Úterý
Odjezdový den, žáci jsou do 10.00 hodin ve škole. Již se neučí, ale jsou připraveny různé aktivity (sledování filmů, stavění ze stavebnic, kreslení, vyrábění atd).
Středa
Příjezdový den, pohovory s rodiči, odpovídání na dotazy, seznamování s organizací výuky, převzetí vyplněných dotazníků z kmenových škol
Čtvrtek
Seznámení žáků se školními prostorami a školním řádem, provedení školení bezpečnosti a požární ochrany, zapisování učebnic, pracovních sešitů, počáteční vzájemné poznávání
Pátek
Výuka dle rozvrhu, pokračování v zadaném učivu kmenovou školou