Informace o mateřské škole

Mateřskou školu tvoří jedna třída s názvem Veverky, podle velkého počtu veverek, pobíhajících v parku kolem MŠ. Její kapacita je stanovena na 15 dětí. Cílovou skupinou jsou převážně děti s obezitou, s recidivujícím a chronickým onemocněním dýchacích cest a astenií ve věku od 3 do zpravidla 6 let, kteří jsou na pobytu v Dětské léčebně Křetín v délce 28 dnů sami nebo s doprovodem.  Třída je heterogenní, tedy věkově smíšená, podporující kamarádské vztahy, ohled na druhého, vzájemnou pomoc a zdvořilost.

Dětem se věnuje jedna paní učitelka Mgr. Lenka Moltová. Svým jednáním se snaží respektovat potřeby dětí, usiluje o vstřícné, podnětné, zajímavé prostředí a přátelskou atmosféru. Hlavním úkolem mateřské školy je citlivým a vhodným způsobem vytvořit optimální podmínky pro adaptaci dítěte a pro jeho přirozený všestranný rozvoj. V maximální míře mu zpříjemnit jeho léčebný pobyt a rozvíjet schopnosti, dovednosti, poznatky a postoje prostřednictvím hrových činností.

Děti mladší 3 let jsou přijaty na základě domluvy s paní učitelkou do naplnění kapacity MŠ. Rozhoduje fyzická, psychická a hlavně sociální zralost dítěte, míra samostatnosti a soběstačnosti. Významným faktorem je také aktuální seskupení dětí v MŠ.  Zpočátku je doporučován pobyt od 7:30 do 9:00 hod. A poté dle podmínek adaptace lze tento pobyt po domluvě prodloužit.

Vnitřní prostory jsou atypicky řešeny. Třída je rozdělena schodištěm na dvě patra – horní a spodní část. Je vybavena dětským nábytkem, k dispozici jsou didaktické pomůcky a vhodné hračky. Jednotlivé hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby na ně děti dosáhly a mohly s nimi bezpečně manipulovat, dále umožňovaly různé individuální a skupinové činnosti.

Mezi venkovní prostory patří terasa, hřiště a přilehlý park.  Na terasu se volně přechází přímo z herny. V letních měsících ji využíváme ke svačince a k činnostem, které můžeme plnit venku.

Provoz mateřské školy je polodenní, od 7:30 do 12:30 hodin. Děti s doprovodem přichází do MŠ a odchází dle stanoveného harmonogramu léčebných procedur. Děti bez doprovodu do MŠ z hlavní budovy přivádí vyučující základní školy. Režim MŠ se podobá režimu běžných mateřských škol. Přizpůsobuje se léčebnému procesu, respektuje věková a vývojová specifika, reaguje na aktuální individuální možnosti a potřeby dětí.

7:30 – 9:30Spontánní hry a činnosti dětí
 Nepřímo řízené činnosti a řízené činnosti
 Úklid hraček
9:30 – 10:00Hygiena, dopolední svačina
10:00 – 11:30Pobyt venku, hygiena
11:30 – 12:30Oběd
 Předání dětí
 (Hygiena, odpočinek)

Stravu zajišťuje dětská léčebna. Dopolední svačiny jsou do MŠ přinášeny každé ráno. V případě nemoci či jiné nepřítomnosti je třeba svačinu odhlásit a vyzvednout si ji na určeném místě. Oběd probíhá v hlavní budově dětské léčebny. Pitný režim je zajištěn, děti se mohou kdykoliv během dne napít.

Režim může být narušen či pozměněn v důsledku absolvování léčebných procedur probíhajících během dopoledne, v případě konání dětských dnů a jiných akcí pořádaných v mateřské škole.

S rodiči je mateřská škola v úzkém kontaktu, denně jsou předávány informace o aktuálním stavu dítěte, o situacích, které v MŠ nastaly. Rodiče mají možnost využít konzultace v době od 13:00 do 13:30 hodin. Ve vzájemném vztahu podporujeme vstřícnost, ochotu, respekt, porozumění a spolupráci. V průběhu roku jsou pořádány tematické a tradiční akce, kterých se mohou rodiče a další doprovod dítěte zúčastnit. Na závěr pobytu rodiče vyplňují dotazník, který slouží jako zpětná vazba pro další zlepšování činnosti MŠ.

V den příjezdu je důležité navštívit MŠ a předat Evidenční list dítěte společně se vstupním záznamem. Evidenční list i záznam jste obdrželi v obálce od dětské léčebny.

Každý den s  sebou přineste dítěti přezůvky, boty, pohodlné oblečení, které může ušpinit a ve kterém může i ven. Svršky a doplňky budou uloženy přímo v šatně MŠ na příslušné značce dítěte.