GDPR

Základní informace a poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR
1) Správce:
Mateřská škola a základní škola při Dětské léčebně Křetín 12, příspěvková organizace, č. p. 12, 679 62 Křetín, IČO: 620 75 993 (dále jen „MŠ a ZŠ PŘI DL“)
2) Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Jiří Dobeš
Kontaktní údaje: IČ: 605 85 676, tel.: 603 870 977, mail: jiridobes@seznam.cz
3) Zpracování osobních údajů pro splnění právní povinnosti MŠ a ZŠ PŘI DL je přímo stanoveno zvláštními předpisy nebo taková povinnost plyne MŠ a ZŠ PŘI DL ze zvláštních předpisů. Osobní údaje zpracované z uvedených důvodů jsou předávány příslušným orgánům, úřadům či institucím, kdy tak ukládá zvláštní zákon.
4) Osobní údaje jsou u MŠ A ZŠ PŘI DL zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem MŠ A ZŠ PŘI DL.
5) Pokud jsou u MŠ A ZŠ PŘI DL zpracovány Vaše osobní údaje, máte právo:

  • Požadovat informaci o zpracování Vašich osobních údajů.
  • Požadovat umožnění přístupů k Vašim osobním údajům.
  • Požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané u MŠ A ZŠ PŘI DL jsou nepřesné).
  • Vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
  • Požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste MŠ A ZŠ PŘI DL poskytl/a.
  • Podat stížnost u dozorového orgánu.

6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR.
7) Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházející
ze souhlasu, který byl vydán před jeho odvoláním.
8) Svá práva vůči MŠ A ZŠ PŘI DL uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.