Informace o základní škole

Základní škola se nachází v prvním patře budovy „Sýpka“ a tvoří ji tři třídy. Školu navštěvují žáci, kteří přijíždí na léčebný pobyt do Dětské léčebny Křetín zpravidla na 28 dní. Třídy jsou heterogenní, skládají se z více ročníků.

Školní vyučování začíná v 7.55 a výuka je čtyřhodinová s tím, že jedna vyučovací hodina je vyhrazena na rehabilitaci, podle rozpisu sestaveného dětskou léčebnou. Žáci druhého stupně mají ještě jednou týdně pátou vyučovací hodinu, která je vyhrazena na výuku fyziky a druhého cizího jazyka.

Časové rozvržení:

7.55 –  8.40 1. vyučovací hodina
8.40 –  8.50přestávka
8.50 –  9.352. vyučovací hodina
9.35 –  9.55svačinová přestávka
9.55 – 10.403. vyučovací hodina
10.40 – 10.50přestávka
10.50 – 11.354. vyučovací hodina
11.35 – 11.45přestávka
11.45 – 12.30odpolední výuka pouze v ÚTERÝ

Ráno do školy žáci nechodí sami, ale odchází pod dohledem pedagoga, který si je vyzvedne v šatně dětské léčebny a po skončení poslední vyučovací hodiny je opět odvádí do hlavní budovy.

Při výuce pedagogové vychází z dotazníku, který vyplní před odjezdem kmenová škola. Obsahuje základní informace z jednotlivých předmětů, které jsou důležité pro zvládnutí učiva probíraného během nepřítomnosti v kmenové škole a pro plynulé navázání po návratu z dětské léčebny.

Po celý rok probíhají školní projekty zaměřené na určitou oblast vzdělávání (prevence, environmentální výchova, čtenářská gramotnost, matematická gramotnost atd.). Podporujeme pohybovou aktivitu žáků, a proto součástí projektů jsou také pohybové hry, plnění úkolů spojené s pohybem.

Na konci pobytu každý žák obdrží hodnocení „Osobní záznam“, kde jsou stručně shrnuty informace jak o průběhu vzdělávání, tak o probraném učivu včetně příslušné klasifikace. Tento záznam se prostřednictvím zákonného zástupce dostává do kmenové školy.

Prostory školy působí rodinným dojmem. V přízemí budovy mají žáci k dispozici šatnu, kde si odloží své věci a přesunou se do prvního patra. Zde se nachází tři třídy vybavené moderním stavitelným nábytkem, pomůckami, výpočetní technikou jako jsou stolní počítače, notebooky, tablety. Ve dvou učebnách jsou dotykové interaktivní tabule.  Pro vášnivé čtenáře je na chodbě umístěna knihovnička, kde si každý může najít knihu, která ho zajímá. Knihovna obsahuje širokou nabídku žánrů pro děti a mládež. Nezapomínáme ani na studenty, kteří mezi tituly najdou klasickou literaturu (četbu k maturitě).  Rovněž ve třídách mají možnost si prohlédnout a pročíst encyklopedie zaměřené na různé oblasti, pracujeme se slovníky a naučnými knihami. Podporujeme čtenářskou gramotnost a práci s informacemi. Během přestávek jsou pro žáky připraveny oddechové aktivity. V jednotlivých třídách a na chodbě jsou k dispozici: rébusy, kvízy, hádanky, logické hry, hračky, hlavolamy a sbírka přírodnin a zajímavostí z celého světa.

V příjezdový den je zákonný zástupce po příjmu v budově dětské léčebny odeslán do školy, kde jsou mu předány informace ke vzdělávání jeho dítěte během pobytu a zároveň vyřízena potřebná dokumentace. Při této schůzce poznává zákonný zástupce školní prostory, předává vyplněný dotazník z kmenové školy a podepisuje Souhlas se zařazením žáka do naší školy a Souhlas se zpracováním osobních údajů. Je zde rovněž prostor podat bližší informace, které usnadní adaptaci žáka v naší škole. V tento den výuka neprobíhá.

V odjezdový den si zákonný zástupce vyřídí potřebné předávací dokumenty v ordinaci dětské léčebny. Současně obdrží i hodnocení „Osobní záznam“ žáka, ve kterém je slovně shrnuto, jak se žák choval, jakým způsobem pracoval, jakých výsledků dosáhl. Připojujeme i vypracované pracovní listy, dokumentační portfolio z Čj.

Pokud žáka na pobytu doprovází zákonný zástupce, vzdělávací proces se v ničem neliší od vzdělávání žáků, kteří jsou na pobytu samostatně. Rozdíl je pouze v organizační části, kdy zákonný zástupce si může po dohodě s pedagogy vyzvednout žáka po skončení vyučování v prostorách školy. Pokud k tomu nedojde, žák odchází s ostatními do hlavní budovy, kde je zákonnému zástupci předán v šatně. Zde jsou také často podávány informace o aktuálním dění ve škole, o zvládání zadaného učiva. Mnozí rodiče jsou v pravidelném kontaktu s třídním učitelem a rádi s námi spolupracují. Předávají nám průběžně informace o tom, kde je kmenová škola s učivem.

Zákonní zástupci mají možnost využít konzultační hodiny, které jsou v pondělí od 12.00 do 13.00.

Před odjezdem vašeho dítěte do léčebny je nutné mít vyplněný „Dotazník“ v tištěné (odevzdává se u příjezdu) či elektronické podobě od kmenové školy.

Pokud má vaše dítě podpůrná opatření, je vhodné doložit kopii zprávy z PPP. Zpráva slouží jako podpora práce pedagoga s dítětem a umožňuje vyučujícímu upravit učební plán. Asistent pedagoga na naší škole není, ale nižší počet žáků ve třídě umožňuje pracovat s žákem dle jeho specifických potřeb.

Dále potřebuje:

  • batoh/ aktovku
  • přezůvky 
  • vybavené pouzdro (+náhradní náplně do per)
  • učebnice, pracovní sešity, sešity
  • dítě s podpůrnými opatřeními – pomocné tabulky
  • kapesníčky
  • láhev na pití (není povinná)