Projekty

Naše organizace je zapojena v několika projektech a programech.

Map IV

Díky evropskému projektu je podporována zdravá výživa žáků, vytváří se kladný vztah k ovoci, zelenině a mléku, přispívá se k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, žáci se dozvídají bližší informace o jednotlivých druzích ovoce a zeleniny a bojuje se proti obezitě.

Spolupracujeme s firmou BOVYS s. r. o., která nám dodává produkty pro žáky 1. stupně.

Jsme členem celostátního programu základních a mateřských škol zabývajících se ekologickou/environmentální výchovou. Soustavně usilujeme o kvalitní a zlepšující se zařazení ekologické/environmentální výchovy do výuky i do celkového života školy.  Získáváme různé podnětné materiály, časopis Bedrník, nabídky na školení zaměřená na přírodu, ekologii.

Celostátní síť Tvořivá škola podporuje metody činnostního učení jako jsou prvky názorného učení, zapojení co největšího počtu smyslů, dodržování postupu od jednoduššího ke složitějšímu, častější procvičování. Čerpáme zde teoretické i praktické informace, náměty na práci s žáky v hodinách. Na školeních si předáváme zkušenosti s kolegy z jiných škol a spoustu aktivit si můžeme přímo vyzkoušet. Pravidlem bývá i obdržení materiálů, které lze upravit a využívat.

V průběhu září 2021 jsme se od zřizovatele dozvěděli o možnosti zapojit se do grantového programu O2 Chytrá škola, který vyhlásila Nadace O2 15. září 2021.

Po online setkání pro žadatele o grant, nás program zaujal a rozhodli jsme se, že se do grantového programu zapojíme.

Jako hlavní cíl našeho projektu jsme si zvolili seznámení pedagogů a žáků s technologií 3D tisku prostřednictvím přednášek a workshopů.

O výsledku žádosti jsme byli informováni v pátek 19. listopadu 2021. Rozhodnutí bylo pro nás potěšující, stálo v něm, že náš projekt bude podpořen v požadované výši.

Program byl následně realizován od ledna do prosince 2022, po proškolení a vyzkoušení tvorby v rámci workshopů mohou pedagogové již samostatně využívat 3D technologie pro zkvalitnění výuky.     

Od ledna 2011 do července 2013 byla naše škola zapojena do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Z nabízených témat šablon klíčových aktivit jsme vybrali čtenářskou a informační gramotnost, cizí jazyky, využívání ICT, matematika a přírodní vědy.

Pedagogové po dobu necelých tří let tvořili a ověřovali ke zvolené šabloně sady učebních materiálů, DUMů a účastnili se dalšího vzdělávání.

Vzdělávací materiály (pracovní listy, kartičky pro manipulaci, obrázky, DUMy) nám slouží i v této době a poskytují žákům názor a možnost procvičování učiva zábavnější formou.