Pro učitele

Vážené kolegyně a kolegové, touto cestou bychom vás chtěli poprosit o spolupráci. Žáci navštěvují naši školu na 3 vyučovací hodiny denně. Učební plán sestavují zkušení pedagogové na základě vámi vyplněného Dotazníku.  

Vždy přihlížíme ke zdravotnímu stavu žáka, režimu léčby a schopnostem žáka (včetně pracovního tempa). Objem učiva je nutné redukovat, přizpůsobit podmínkám naší školy. Domácí přípravu nezadáváme.

Ve škole vyučujeme tyto předměty:

1.stupeň: český jazyk: mluvnice, čtení a psaní (2 vyučující), matematika, prvouka, přírodověda, angličtina, vlastivěda

2.stupeň: český jazyk*, matematika, přírodopis, fyzika, anglický jazyk/ německý jazyk/ ruský jazyk, zeměpis, dějepis

* Slohovou výchovu a literaturu probíráme až po zvládnutí učiva mluvnice. Všechny výstupy z hodin jsou ukládány do „dokumentačního portfolia“, které obdrží zákonný zástupce společně s Osobním záznamem žáka.